EggTrack

eggtrack logo

Raport z Postępów we Wdrożeniu Chowu Bezklatkowego

Klatkowy chów kur niosek uważa się powszechnie za jedną z najgorszych praktyk hodowli przemysłowej. Na szczęście zarówno sieci detaliczne, jak i konsumenci stanowią siłę napędową przejścia globalnego rynku na 100% jaj z chowu bezklatkowego. Z pomocą raportu EggTrack opracowanego przez Compassion in World Farming razem tworzymy przyszłość bez klatek.

 


Co to jest raport EggTrack?

Największe globalne firmy branży spożywczej zobowiązały się do pozyskiwania 100% jaj z chowu bezklatkowego poprzez przekształcenie swoich łańcuchów dostaw do 2026 r. lub wcześniej.

Zobowiązania w zakresie dobrostanu zwierząt podjęte w USA, Europie, regionie Azji i Pacyfiku oraz w pozostałych regionach mogą wpłynąć na życie miliardów kur niosek.

Compassion in World Farming jako organizacja skupiająca się szczególnie na dobrostanie zwierząt w hodowli przemysłowej, ma za zadanie zapewnić, że zobowiązania te zostaną wypełnione w terminie lub wcześniej.

Dlatego opracowaliśmy raport EggTrack, innowacyjne narzędzie do śledzenia postępów firm w osiąganiu celów 100% chowu bezklatkowego. EggTrack ma za zadanie:

 • Zapewnić realizację zobowiązań dotyczących jaj z chowu bezklatkowego podjętych przez firmy branży spożywczej;
 • Zachęcać do zachowania przejrzystości na rynku; oraz
 • Pomagać firmom branży spożywczej podczas przejścia na dostawy 100% jaj z chowu bezklatkowego.

Podejście firm do przejścia na chów bezklatkowy

„Nasza wizja to umożliwienie zwierzętom hodowlanym przejawiania zachowań właściwych dla danego gatunku. Urzeczywistni się tylko wtedy, gdy klatki odejdą w przeszłość. Nasze zobowiązanie do sprzedaży jaj świeżych i produktów zawierających jaja wyłącznie od kur niosek z chowu bezklatkowego do 2025 r. stanowi pierwszy krok w kierunku realizacji tej wizji”. – ALDI Einkauf SE & Co. oHG dla Grupy Spółek ALDI Nord

„Przejrzysta komunikacja ma fundamentalne znaczenie dla naszych konsumentów, ponieważ umożliwia im odkrywanie i poznawanie świata Barilla oraz wszystkich naszych projektów i inicjatyw „od pola do stołu”. Fundamentalne znaczenie dla osiągnięcia tego celu ma współpraca i wsparcie CIWF w formie raportu EggTrack. Raport ten nie tylko promuje dialog między producentami a przetwórcami produktów zawierających jaja, ale także zbiera i wyraża żądania coraz bardziej uważnych i świadomych konsumentów.” - Barilla

„W 2018 r. Danone podjęła zobowiązanie do zakupu jaj i składników na bazie jaj z chowu bezklatkowego. Jesteśmy dumni z wypełnienia tego zobowiązania w 2022 r. Osiągnięcie to było w dużej mierze zasługą ciągłego dialogu z organizacjami pozarządowymi i partnerami, takimi jak CIWF, oraz dorocznych sprawozdań, które pomogły nam śledzić i komunikować nasze postępy”. – Danone

„W METRO konsekwentnie wspieramy przejście na jaja z chowu bezklatkowego zgodnie z naszą globalną polityką oraz osiąganie kolejnych celów i wypełnianie zobowiązań, które ostatnio odnowiliśmy. Dzięki naszej współpracy z sieciami sprzedaży i firmami z branży gastronomicznej i hotelarskiej zauważamy rosnące zapotrzebowanie na jaja z chowu bezklatkowego. Jest to bardzo dobra wiadomość, która motywuje nas do jeszcze intensywniejszych działań w kierunku pozyskiwania jaj z takich źródeł. Będziemy nadal promować najlepsze praktyki i zwiększać przejrzystość publikowanych informacji, aby wspierać przejście przemysłu jajczarskiego na chów bezklatkowy”. – Andrea Weber, Corporate Responsibility Director, Metro Group

3. Rich Text with Image Content Block

Raport EggTrack 2022: dane ze świata i z Polski

Nasz szósty doroczny raport EggTrack przedstawia globalny postęp działań zmierzających do chowu bezklatkowego i ujawnia coraz więcej firm branży spożywczej, które składają przejrzyste sprawozdania i czynią wymierne postępy w osiąganiu swoich celów 100% jaj bezklatkowych, pomimo ciągłych wyzwań pojawiających się w łańcuchu dostaw.

Najważniejsze informacje z naszego raportu z 2022 r:

  • Popyt na jaja z chowu bezklatkowego stale rośnie na całym świecie: Zaobserwowaliśmy zwiększającą się liczbę globalnych zobowiązań firm branży spożywczej ze względu na rosnące zapotrzebowanie konsumentów na produkty z chowu alternatywnego, a także szeroko omawiane problemy dobrostanu zwierząt w systemie klatkowym. W zeszłym roku podjęto 23 nowe globalne zobowiązania, a w 2022 roku do tej pory ogłoszono dodatkowych 8. Tak jak w zeszłym roku, zobowiązania podjęły głównie branże gastronomiczna, hotelarska i producenci żywności przetworzonej, natomiast sieci detaliczne pozostają w tyle. W 2021 r. i 2022 r. sześć nowych zobowiązań zostało podjętych w branży gastronomicznej, w tym przez takie międzynarodowe korporacje, jak The Cheesecake Factory i Yum! Brands (właściciel m.in. sieci restauracji KFC, Pizza Hut i Taco Bell), które deklarują przejście na dostawy jaj z chowu bezklatkowego na całym świecie.
  • Przechodzenie na system bezklatkowy trwa nieprzerwanie pomimo inflacji i HPAI: Wszyscy odczuli wpływ inflacji, ale obiecujące jest to, że spośród firm objętych raportem EggTrack, 75,4% firm nadal zgłasza postępy w procesie przejścia na system bezklatkowy. Ponadto branżę drobiarską bezpośrednio dotknęła ptasia grypa (HPAI), będąca wysoce zaraźliwą chorobą wymagającą szybkiej reakcji i często śmiertelną dla kurcząt. Pomimo tych poważnych przeszkód, firmy kontynuują swoje wysiłki w zakresie pozyskiwania produktów z chowu bezklatkowego i sprawozdań z postępów.
  • Firmy w przejrzysty sposób prezentują swoje postępy w zakresie produktów z chowu bezklatkowego: Łączna liczba firm ujawniających dane publicznie stale rośnie, a informacje o postępach są lepszej jakości i bardziej kompleksowe niż kiedykolwiek wcześniej, przy czym firmy publikują dane w rozbiciu na kraje i kategorie produktów. Z tego powodu następne wydania raportu EggTrack będą zawierały również jaja przetworzone, jako odrębną kategorię sprawozdawczości. Więcej informacji o tym, jak planujemy zdefiniować składniki produktów zawierających jaja, można znaleźć w sekcji raportu EggTrack 2022 Patrząc w przyszłość!
brett-jordan-1464003-unsplash.jpg
 • W tym roku w raporcie EggTrack znajdują się 232 firmy, z czego 103 korporacje działające na całym świecie, 52 w Ameryce Północnej lub Stanach Zjednoczonych, 76 w Europie, a 2 w regionie Azji i Pacyfiku. Spośród powyższych firm 175 (75,4%) zgłosiło postępy w realizacji swoich zobowiązań.
 • W Polsce ponad 140 firm zobowiązało się do wdrożenia jaj z chowu bezklatkowego do roku 2025, w tym dwadzieścia dziewięć sieci największych supermarketów (tylko niektóre firmy w Polsce są ujęte w tym raporcie, część z nich podlega zobowiązaniom międzynarodowym, na całą Europę lub cały świat). Odzwierciedla to rosnący udział produkcji z chowu bezklatkowego w rynku: z 19% w 2021 r. do 23,8% w 2022 r., co stanowi wzrost o 4,8 punktów procentowych. Niestety liczba ta jest wciąż dużo niższa niż we Francji, Włoszech czy Wielkiej Brytanii, co stanowi wezwanie do lepszej strategii wdrażania i ściślejszej współpracy z producentami. Pozytywnym zjawiskiem jest to, że coraz więcej sieci supermarketów rozszerza swoje zobowiązania do produktów zawierających jaja, oraz zaczyna przejrzyście publikować dane dotyczące postępu we wdrożeniu. Niektóre wiodące sieci (4 z top 10 w Polsce) już teraz wywiązały się z swoich zobowiązań dotyczących 100% jaj świeżych z chowu bezklatkowego na kilka lat przed terminem 2025r. i czynią mierzalne postępy również w kategorii produktów zawierających jaja: Biedronka, Carrefour, Aldi, Kaufland, oraz Makro jako pierwsza sieć hurtowa wypełniająca zobowiązanie dotyczące jaj świeżych.
 • Postęp w zakresie eliminacji systemów hybrydowych („kombi”) i systemów ograniczonego dostępu osiągnięty dzięki podjęciu zobowiązań korporacyjnych niektórych firm, zapewnia płynne przeobrażenie rynku i maksymalizację dobrostanu kur niosek: Systemy hybrydowe i systemy ograniczonego dostępu są nadal używane, i reklamowane jako systemy „bezklatkowe”, mimo, że drzwiczki w tych systemach można zamknąć, i ponownie uwięzić ptaki w klatkach. Zachęcamy wszystkie firmy do angażowania dostawców w kwestii stosowanych lub proponowanych systemów bezklatkowych, aby zapewnić, że systemy hybrydowe i systemy o ograniczonym dostępie wyszły z użycia.
 • Wraz z rosnącym popytem wśród konsumentów, ciągłym postępem firm i rosnącą liczbą zakazów prawnych dotyczących jaj z chowu klatkowego, chów bezklatkowy szybko staje się standardem w branży. Ponieważ świat zmierza do przyszłości w 100% bez klatek, Compassion oczekuje dalszej współpracy z firmami, producentami i interesariuszami z branży w celu poprawy jakości życia miliardów kur niosek.

 


Patrząc w przyszłość

Przy stale rosnącym popycie na produkcję jaj w systemie chowu bezklatkowego, w przyszłości branża produkcji i sprzedaży jaj nie będzie już stosować tej okrutnej metody chowu. Przy dobrym zarządzaniu, fermy w systemie bezklatkowym oferują ptakom możliwość wyrażania naturalnych zachowań, takich jak rozkładanie skrzydeł, rozciąganie nóg, a nawet kąpiele piaskowe, aby naturalnie utrzymać czystość. Odejście od klatek może prowadzić do poprawy zdrowia fizycznego i psychicznego kur, eliminując wiele zachowań spowodowanych stresem występujących w konwencjonalnych systemach produkcyjnych. Promowanie pozytywnego samopoczucia psychicznego jest tak samo ważne, jak eliminowanie stresujących i frustrujących emocji z codziennego życia zwierząt.

Eggs

W miarę, jak światowy przemysł jajczarski przechodzi na produkcję bezklatkową, a terminy wdrożenia szybko się zbliżają, ważna jest skuteczna współpraca firm z ich dostawcami, aby zapewnić, że ich łańcuch dostaw jest na dobrej drodze do pełnego i terminowego wdrożenia zobowiązań do chowu bezklatkowego, z wyłączeniem systemów hybrydowych i systemów ograniczonego dostępu. Zdecydowanie zachęcamy firmy do opracowywania planów działania i corocznego publikowania raportów z postępów we wdrażaniu. Inwestowanie w produkcję bezklatkową, choć angażuje kapitał, jest mądrą inwestycją, ponieważ ten globalny trend zostanie przyspieszony zarówno przez popyt konsumencki, jak i korporacyjny.

Postęp w łańcuchach dostaw jaj w świeżych i płynnych ma kluczowe znaczenie, ale nie chcemy na tym poprzestać. Począwszy od 2023 roku Compassion rozszerzy kategorie jaj ujęte w raporcie EggTrack o przetworzone jaja. W związku z tym oczekujemy, że firmy zapewnią, że wszelkie jaja używane jako składniki kupowanych przez nich produktów - wypieków, przetworów spożywczych itp. - są również produkowane w systemach chowu bezklatkowego. We wszystkich przyszłych oświadczeniach publicznych firmy powinny zgłaszać postępy w zakresie jaj świeżych, jaj przetworzonych i produktów zawierających jaja, w przypadku, gdy wchodzą one w skład ich asortymentu.

Włączenie rocznych sprawozdań z postępów do ich operacji, nie tylko pomaga zespołom zakupowym w wypełnianiu zobowiązań, ale także pokazuje interesariuszom i inwestorom zaangażowanie firmy w bardziej odpowiedzialny model działalności. Dopóki nasz system żywnościowy nie wyeliminuje niehumanitarnych klatek, EggTrack będzie nadal współpracować zarówno z firmami składającymi sprawozdania, jak i pozostałymi, aby wyróżnić liderów branży, ale też maruderów. Z niecierpliwością czekamy na rozwój tej współpracy z firmami z branży, aby razem poprawić jakość życia miliardów kur niosek.